Het zich toegang verschaffen tot en het gebruik maken van deze site, betekent dat de gebruiker instemt met de volgende bepalingen.
Intellectuele eigendomsrechten
Alle op deze site afgebeelde gegevens, zoals maar niet beperkt tot teksten, foto’s, illustraties, grafisch materiaal, (handels-)namen, logo’s, woord- en beeldmerken zijn eigendom van, in licentie bij of gedeponeerd door Westeinder Adviesgroep Zij worden beschermd door het auteursrecht, het merkenrecht dan wel enig ander intellectueel eigendomsrecht. Behalve het downloaden en printen van de geboden informatie voor eigen persoonlijk gebruik is het niet toegestaan om de inhoud van de website, zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Westeinder Adviesgroep over te nemen, te vermenigvuldigen of op welke wijze dan ook te distribueren of openbaar te maken.

Uitsluiting van aansprakelijkheid


Ondanks het feit dat Westeinder Adviesgroep de uiterste zorgvuldigheid in acht neemt bij het samenstellen en onderhouden van deze website en daarbij gebruik maakt van bronnen die betrouwbaar worden geacht kan Westeinder Adviesgroep niet instaan voor de juistheid, volledigheid en actualiteit van de geboden informatie. Westeinder Adviesgroep streeft ernaar dat de informatie op deze site correct is en dat de rekenmodules juist en ononderbroken functioneren. Westeinder Adviesgroep is echter niet aansprakelijk en biedt geen waarborg voor het ononderbroken en foutloos functioneren van deze rekenmodules en/of de website en evenmin voor de gevolgen van het niet kunnen, beschadigd, verkeerd of niet tijdig ontvangen of verzenden van gegevens on line. Evenmin is zij aansprakelijk voor schade of defecten, die als gevolg van het bezoek aan en het gebruik van haar site zouden kunnen ontstaan. Voor de inhoud van sites die niet door Westeinder Adviesgroep worden onderhouden en waarnaar wordt verwezen of die verwijzen naar onze site aanvaardt Westeinder Adviesgroep geen enkele aansprakelijkheid.
 

Virussen


Westeinder Adviesgroep garandeert niet dat de informatie, software dan wel verwijzingen of hyperlinks die via deze website toegankelijk zijn vrij zijn van virussen of vergelijkbare schadelijke componenten.

Wijzigingen


Westeinder Adviesgroep behoudt zich het recht voor om de informatie op deze website (inclusief de tekst van deze disclaimer) te allen tijde te wijzigen zonder hiervan nadere aankondiging te doen. Het verdient aanbeveling om deze disclaimer geregeld te raadplegen, zodat u van eventuele wijzigingen op de hoogte bent.