Ik krijg nogal eens vragen over de Arbowet. Iedereen weet dat deze wet bestaat maar er zijn veel mensen die niet weten wat de Arbowet precies inhoudt.

Werkgever en werknemer zijn beiden verantwoordelijk voor een gezonde en veilige werkplek. De werkgever moet zorgen voor veilige en gezonde arbeidsomstandigheden. Van de werknemer wordt verwacht dat hij meewerkt aan het op een veilige manier benutten van deze omstandigheden en op een veilige manier zijn werkzaamheden verricht. De bepalingen in de Arbowet gelden voor alle plekken waar arbeid wordt verricht, dus ook voor verenigingen en stichtingen.

Verplichtingen uit de Arbowet

Elk bedrijf met personeel moet inventariseren of en hoe het werk gevaarlijk of ongezond kan zijn voor medewerkers. Als je de risico’s kent, kun je ze gericht aanpakken. Daarom moet iedere organisatie beschikken over een Risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E) met Plan van aanpak. Het is een feit dat veel organisaties de wet niet naleven. Zo blijkt uit het rapport Arbobalans 2018 van TNO dat slechts 45% van de organisaties een RI&E met plan van aanpak heeft.

Boetes bij niet nakomen gaan omhoog

Staatssecretaris Tamara van Ark van Sociale Zaken en Werkgelegenheid is daarom voornemens om de boetes uit de Arbowet te verhogen. Ze wil de boetes voor het niet beschikken over een RI&E verhogen van maximaal € 3.000 naar maximaal € 4.500. Ook voor het ontbreken van de bijbehorende Plan van Aanpak gaat de boete omhoog: van € 750 naar € 3.000. Het Plan van Aanpak vervult volgens de staatssecretaris namelijk een minstens even belangrijke rol als de RI&E zelf. Heeft u geen RI&E Plan van aanpak? Dan kunt u direct een boete krijgen in plaats van eerst een waarschuwing.

Ook belangrijk voor de dekking op verzekeringen

Ook voor de dekking op uw verzekeringen is het voldoen aan de verplichtingen uit de Arbowet belangrijk. Een verzekeringsmaatschappij gaat er vanuit dat ieder bedrijf zich aan de wet houdt en de verplichtingen uit de Arbowet nakomt. Veel polissen, zoals aansprakelijkheidsverzekeringen, bevatten bepalingen met betrekking tot een RI&E en Plan van Aanpak. De verzekering kan bijvoorbeeld zijn aangegaan onder de voorwaarden dat verzekeringsnemer een RI&E heeft uitgevoerd en een RI&E-rapport met Plan van Aanpak heeft opgesteld. En dan ook volgens de actuele arbeidsomstandigheden. Die actualisatie is van groot belang. Want bij een aansprakelijkheid voor een bedrijf voor zaak- en letselschade, die het gevolg zijn van het niet uitvoeren van wettelijke verplichte maatregelen over arbeidsomstandigheden, kan het eigen risico oplopen tot € 25.000,-. Het bedrijf moet dan zelf aantonen dat een RI&E wel is uitgevoerd en maatregelen zijn genomen ten aanzien van risico’s volgens de laatste stand van de Arbowet.

Check regelmatig de RI&E

In de Arbowet wordt geen termijn genoemd met betrekking tot de geldigheidsduur van de RI&E. Er staat dus niet in de Arbowet dat de RI&E iedere vier jaar aangepast moet worden. Het gaat erom dat de RI&E actueel blijft. Dus moet een RI&E worden aangepast bij ingrijpende wijzigingen aan werkmethoden, werkomstandigheden of gebruikte techniek . Voorbeelden zijn: de inrichting van een nieuwe productielijn; de uitbreiding van het dienstenpakket; een ingrijpende verbouwing of een ingrijpende wijziging van werknemerstaken. Daarnaast is het wel te adviseren om de RI&E eens in de zoveel tijd (bijv elke 3 jaar) door te lopen om te checken of er aanpassingen nodig zijn. Ook als nieuwe oplossingen beschikbaar komen op het gebied van de techniek, bedrijfsgezondheidszorg, ergonomie of arbeids- en bedrijfskunde, of nieuwe ontwikkelingen in de wetgeving moet de RI&E daarop worden aangepast. In ieder geval is het van belang dat het bijbehorende plan van aanpak aantoonbaar actueel wordt gehouden.

Informatie

Op de website van de rijksoverheid is veel informatie te vinden over de Arbowet en de RI&E. Verder kunt u altijd bij uw adviseur terecht voor vragen over dit onderwerp.

Terug naar Nieuws